Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, e:

 1. 1/  Administratorem Pastwa danych osobowych jest ZM Holding Sp. z o. o. z/s w Warszawie, adres: ul. Rodziny Ulmów 2, 02 - 777 Warszawa,

  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo- wego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wars-

  zawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu- merem KRS 0000485219, REGON 146962326, NIP 9512373594, o ka- pitale zakładowym 100.000 zł (zwaną dalej: „Spółka”).

 2. 2/  Pastwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Pastwa ze Spółkumowy sprze- day produktów oferowanych przez Spółki jej wykonania, a także wy-

  konania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, marketingu be- zpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi rekla- macji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 3. 3/  Spółka jest uprawniona do przekazywania Pastwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: „Współpracownikami Spółki”). W

  związku z tym Pastwa dane osobowe mogą być przekazane Współpra- cownikom Spółki na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Spółka Współpracownikami

  Spółki. Spółka jest zobowiązana do przekazywania Pastwa danych o- sobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 1. 4/  Pastwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar

  EOG. Przekazanie Pastwa danych osobowych poza obszar EOG może

  jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pastwa

  zamówienia, w tym w sytuacji, gdy realizacja zamówienia będzie

  wymagała udziału Współpracowników Spółki posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 2. 5/  Pastwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbdny do wykonania zawartej przez Pastwa umowy ze Spółk, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Pastwa ze Spółkumowy. Natomiast Pastwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres

  wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach po- datkowych.

 3. 6/  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów

  prawa, macie Pastwo prawo dostępu do treści swoich danych o-

  sobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przet- warzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pastwa zgody.

 4. 7/  Macie Pastwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumi- eniu RODO, gdy uznajPastwo, iż przetwarzanie Pastwa danych o- sobowych narusza przepisy RODO.

 5. 8/  W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pastwa ze

  Spółkumowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez

  Spółkdziałań na Pastwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do

  wypełnienia przez Spółkciążącego na niej obowiązku prawnego -

  przetwarzanie Pastwa danych osobowych następuje na podstawie

  przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności

  wyrażenia przez Pastwa zgody na przetwarzanie Pastwa danych o-

  sobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Pastwa danych o- sobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na

przetwarzanie Pastwa danych osobowych została wyrażona przez

Pastwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Pastwa

danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub

cofnięcie zgody uniemożliwi Spółce informowanie o nowych ofertach i promocjach.

9/ Możecie Pastwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzo- wanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia do tego Spółkobowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazili Pastwo na to zgodę.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel