Regulamin

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 

1. Regulamin okrela sposób wiadczenia usług drogelektroniczni zasady sprzeday prowadzonej w Sklepie internetowym funkcjonujcym pod adre- sem www.vedion.pl . Włacicielem Sklepu jest spółka ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibw Warszawie, adres: ul. Rodziny Ulmów 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakła- dowym 100.000 zł. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostpny na stro- nie internetowej www.vedion.pl, w sposób umoliwiajcy Kupujcym pozy- skanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treci poprzez wydrukowanie lub zapi- sanie na noniku w kadej chwili.

2. Kontakt ze Sklepem moliwy jest:
2.1. poprzez poczt
elektronicznna adres: sklep@vedion.pl 2.2. telefonicznie pod numerem: 604 096 225
2.3. poprzez skype’a: www_vedion_pl

3. Towar oferowany w Sklepie stanowi sprzt komputerowy, który został na- byty i zwrócony przez konsumentów. Towar oferowany przez Sklep jest w pełni sprawny i nie posiada adnych wad ukrytych.

4. Szczegóły wiadczenia usług przez Sklep zostały przedstawione w niniej- szym Regulaminie. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptacjniniej- szego Regulaminu. Osoba dokonujca zakupów w Sklepie zobowizana jest do przestrzegania powszechnie obowizujcego prawa oraz niniejszego Re- gulaminu.

5. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Kupujcy winien dysponowasprawnym sprztem komputerowym oraz dostpem do internetu.

6. Właciciel zapewnia Kupujcym wsparcie w czasie dokonywania zakupów, a take udziela niezbdnej pomocy po odbiorze zakupionych produktów. Wparcie i niezbdna pomoc polegajna udzielaniu odpowiedzi na wszelkie zadane przez Kupujcych pytania zwizane z zakupami w Sklepie, realizacjzamówiei rozpatrywaniem złoonych reklamacji. Pytania naley kierowana jeden z adresów e-mail podanych w § 7 ust. 2 Regulaminu, a odpo- wiedzi bdudzielane niezwłocznie, tj. w czasie nie dłuszym ni3 dni robocze liczone od dnia odbioru wiadomoci e-mail z trecipytania. Jeeli

udzielenie wyczerpujcej odpowiedzi bdzie wymagało od Właciciela podj- cia jakichkolwiek dodatkowych czynnoci, poinformuje o tym niezwłocznie Kupujcego, udzielajc jednoczenie informacji do kiedy odpowie na zadane pytanie.

7. Podane ceny produktów znajdujcych siw Ofercie Sklepu scenami brutto (tj. z uwzgldnieniem 23 % podatku VAT ).

8. Sklep prowadzi działalność na podstawie przepisów powszechnie obowi- zujcego prawa i niniejszego Regulaminu.

9. Korzystanie ze Sklepu jest moliwe, jeeli system teleinformatyczny, któ- rym posługuje siKupujcy spełnia nastpujce minimalne wymagani tech- niczne:

9.1. Komputer z dostpem do internetu 9.2. Dostp do poczty elektronicznej

9.3. Przegldarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Fi- refox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

9.4. Włączenie w przegldarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript,

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza kadczynność Kupujcego, która prowadzi do zapoznania siprzez niego z treciami zawartymi w Sklepie.

 

 

 

§2

Definicje

 

 

Uyte w Regulaminie niej wymienione słowa, majnastpujce znaczenie:

Kupujcy – kada osoba fizyczna, albo prawna dokonujca zakupów w Skle- pie;

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.vedion.pl i jedno- czenie majcy stacjonarnsiedzibw Warszawie (02 – 777), przy ul. Rodziny Ulmów 2;

Konto – załoone przez Kupujcego na stronie Sklepu, umoliwia dokonywa- nia zakupów;

Właciciel Sklepu - ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibw Warszawie, adres: ul. Rodziny Ulmów (dawniej Kulczyskiego) 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. War- szawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS:

0000485219, NIP: 9512373594, REGON: 146962326, o kapitale zakłado- wym 100.000 zł;

Oferta Sklepu – produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu, na pro- wadzonych przez Sklep aukcjach Allegro oraz w jego siedzibie, bdce tzw. produktami refurbished.

Produkty Refurbished („Produkty”) - produkty, które wczeniej zostały zwrócone przez poprzednich nabywców w krótkim czasie po ich nabyciu. Sto produkty w pełni sprawne technicznie, które nie posiadajoryginalnego opa- kowania i mogposiadać ślady uytkowania;

Allegro – serwis aukcyjny dostpny pod adresem www.allegro.pl;
PayU – narz
dzie umoliwiajce dokonywanie płatnoci za zakupy online. Regulamin – niniejszy dokument

 

 

 

§3

Usługi

 

 

1. Właciciel Sklepu umoliwia za porednictwem Sklepu korzystanie z bez- płatnych usług polegajcych na:

1.1. Przegldaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu,

1.2. Prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

1.3. wiadczeniu usługi Newsletter,

2. Usługi o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wiadczone sprzez Wła- ciciela Sklepu 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu.

3. Z Kupujcymi zawierane snastpujce Umowy:

3.1. o wiadczenie usługi polegajcej na przegldaniu informacji zamieszczo- nych na stronie Sklepu - zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiza- niu z chwilzamknicia przez Kupujcego strony internetowej Sklepu,

3.2. o wiadczenie usługi polegajcej na prowadzeniu Konta na stronie Sklepu - zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwizaniu z chwilprzesłania przez Kupujcego żądania usunicia Konta;

3.3. o wiadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwizaniu z chwilprzesłania przez Kupujcego żądania usunicia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania siza pomoc

linku znajdujcego siw treci wiadomoci wysłanej w ramach usługi New- sletter,

 

 

 

§4

Konto Kupującego

 

 

1. W celu nabycia produktów poprzez stroninternetowSklepu, Kupujcy powinien posiadadostp do Konta.

2. Załoenie Konta wymaga wybrania opcji „rejestracja” i podania co najmniej danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym czerwongwiazdk. Wy- magane dane do załoenia konta, to: imi, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu komórkowego, login, hasło.

3. Do prawidłowego przeprowadzenia i zakoczenia procesu rejestracji wy- magane jest zaakceptowanie Regulaminu.

4. Po podaniu danych o których mowa w § 3 ust. 2 i zaakceptowaniu Regu- laminu na podany adres e-mail Kupujcego zostanie wysłana wiadomość z informacjo załoeniu Konta. Przez cały czas istnienia Konta podane dane mogbydowolnie edytowane i zmieniane przez Kupujcego; a Konto w do- wolnym momencie usunite.

5. W przypadku, gdy Kupujcy, który wczeniej załoył Konto, zapomniał do niego hasła, albo ma problemy z zalogowaniem si, moe zwrócisio pomoc do Właciciela Sklepu poprzez przesłanie wiadomoci e-mail z opisem jego sytuacji na jeden z adresów e-mail podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

 

 

§5

Realizacja zamówień

 

 

1. Kupujcy moe nabyznajdujce siw Ofercie Sklepu produkty poprzez stroninternetowwww.vedion.pl, poprzez aukcje prowadzone przez Właci- ciela Sklepu w serwisie Allegro oraz w siedzibie Sklepu.

2. Po nabyciu wybranego produktu poprzez stroninternetowwww.vedion.pl wysyłana jest do Kupujcego wiadomość e-mail z informacjami doty- czcymi złoonego zamówienia oraz probo jego potwierdzenie.

Ponadto wywietlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie zło- onego zamówienia. Podsumowanie złoonego zamówienia bdzie zawierainformacje dotyczce: opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącz- nej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeli wystpuj), sposobu kontaktu ze Sklepem, wybranej metody i terminu płatnoci, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych kontaktowych Kupujcego, danych do faktury.

3. Jeeli Kupujcy dokonuje zakupu kilku produktów znajdujcych siw Ofercie Sklepu moe połączyich dostawdo jednej przesyłki. W tym celu po dokonaniu zakupów naley przesławiadomość e-mail na jeden z adresów podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, ze wskazaniem numerów zamówie, wraz z informacj, e wolKupujcego jest, aby wszystkie podane w wiado- moci e-mail zamówienia zostały zrealizowane przy jednej dostawie.

4. Dostawa zamówieodbywa siw sposób wybrany przez Kupujcego spo- ród ofert, którymi dysponuje Sklep, tj. dostawa poprzez PocztPolskalbo firmkurierskwybranprzez Kupujcego. Dostawa jest realizowana nie- zwłocznie, nie póniej niw terminie 1-3 dni robocze od zawarcia umowy.

5. Regulowanie płatnoci za zakupione produkty i ich dostaw, które zostały nabyte poprzez stroninternetowSklepu, nastpuje w jeden ze sposobów dowolnie wybranych przez Kupujcego, tj.: moe on przesłanalenkwotprzelewem bankowym na podany mu rachunek (przedpłata), albo wpłacinalenkwotprzy wykorzystaniu płatnoci PayU (w tym płatnoci kartkredytow). Kupujcy ma moliwość osobistego odbioru towaru w Siedzibie Sklepu i uregulowania płatnoci za zakupione produkty w chwili ich odbioru. Po dokonaniu zakupu Właciciel Sklepu wystawia paragon, a na yczenie Kupujcego złoone przed odbiorem towaru take fakturVAT. Brak płatno- ci w przecigu 10 dni od dnia złoenia zamówienia spowoduje usunicie zamówienia, bez uprzedniego poinformowania Kupujcego.

6. Koszt nabytego produktu, jak i koszt dostawy kadorazowo spodawane Kupujcemu przed potwierdzeniem przez niego złoonego zamówienia.

7. Zamówione produkty przez stroninternetowSklepu zostajwysyłane na adres podany przez Kupujcego do wysyłki w cigu 48 godzin liczonych od chwili zaksigowania wpłaty za towar i koszty transportu na rachunku bankowym Sklepu.

8. W przypadku zakupu dokonanego poprzez serwis Allegro Kupujcy ma moliwość odbioru osobistego zakupionego produktu w Sklepie z zachowa- niem warunków okrelonych w § 4 ust. 9 Regulaminu, albo wybiera sposób dostawy oferowany przez Allegro. Zamówione produkty zostajwysłane w cigu 48 godzin liczonych od chwili zaksigowania wpłaty na rachunku ban- kowym Sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatnoci za po- mocPayU. O wysokoci nalenej kwoty Kupujcy informowany jest podczas finalizowania zamówienia, a take w treci wiadomoci e-mail przesłanej na adres Kupujcego w celu potwierdzenie zamówienia. Podsumowanie złoo- nego zamówienia bdzie zawierajasne informacje dotyczce: opisu przed- miotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeli wystpuj), sposobu kontaktu ze Sklepem, wybranej metody i terminu płat- noci, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych kontaktowych Kupujcego, danych do faktury.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania siz „Pouczeniem o odstpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe oraz nacinicie przycisku „Zamawiam i płac”.

10. Odbiór osobisty towaru w siedzibie Sklepu, jest moliwy w kady ponie- działek, rodi pitek w godzinach 10 – 16. Celem usprawnienia odbioru osobistego Kupujcy winien powiadomiSklep drogmailowna jeden z ad- resów podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, e odbierze zakupiony produkt osobicie.

 

 

 

§6

Odpowiedzialność za wady towaru

 

 

1. Z uwagi na to, e oferowane produkty suywane odpowiedzialność Wła- ciciela Sklepu za wady rzeczy sprzedanej zostaje ograniczona do 1 (jednego) roku od dnia jego wydania.

2. Po zgłoszeniu wad zakupionego towaru Kupujcy ma moliwość:

2.1. zwrotu produktu, a Właciciel Sklepu zwraca mu uiszczonkwot,

2.2. wymiany produktu na taszy, a dostpny w ofercie Sklepu, za jednocze- snym zwrotem przez Właciciela Sklepu rónicy w cenie pomidzy produk- tami,

2.3. wymiany produktu na droszy, a dostpny w ofercie Sklepu, za jedno- czesndopłatprzez Kupujcego rónicy w cenie pomidzy produktami.

3. Wybór jednego z wariantów o których mowa w § 5 ust. 2 naley do Kupu- jcego.

 

 

 

§7 Reklamacje

 

 

1.Kady z Kupujcych ma niczym nieograniczone prawo do złoenia rekla- macji na zakupione produkty, które nabył w Sklepie.

2.Reklamacja moe byprzesłana tradycyjnpocztna adres Siedziby Sklepu, albo poczte-mail na adres reklamacje@vedion.pl albo allegro@ve- dion.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawieraco najmniej:

3.1. dane osobowe Kupujcego umoliwiajce jego weryfikacj, jaki i kiedy produkt nabył

3.2. adres tradycyjnej poczty albo poczty e-mail na który ma zostawysłana odpowiedpo rozpatrzeniu reklamacji

3.3. zakres reklamacji, tj. wskazanie jej przedmiotu w takim zakresie, aby jej rozpatrzenie było moliwe. Właciciel Sklepu moe zwrócisido Kupujcego z pytaniami majcymi na celu doprecyzowanie treci reklamacji

3.4. podpis

4. Reklamacje bdrozpatrywane niezwłocznie, w czasie nie dłuszym ni21 dni roboczych liczonych od dnia ich otrzymania.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji moe ulec wydłueniu ponad ten, który został podany w § 6 ust. 4 Regulaminu, gdy jej naleyte rozpatrzenie bdzie wymagało zasignicia wiadomoci specjalnych albo napotka przeszkody niezalene od Właciciela Sklepu. W takich przypadkach Kupujcy bdzie informowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji wraz z podaniem przyczyn z powodu, których reklamacja nie została rozpatrzona w pierwot- nym terminie.

6. Klient bdcy konsumentem ma moliwość z skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczem. in. korzysta- jc z polubownego sdu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub in- nych organizacji publicznych.

 

 

 

§8

Zwrot zakupionego towaru

 

 

1. Kupujcy, bdcy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywil- nego, który nabył towar poprzez stroninternetowwww.vedion.pl, albo po- przez serwis aukcyjny Allegro moe od umowy odstpii zwrócitowar bez podania przyczyny w cigu 14 dni na adres Siedziby Sklepu. Odstpienie od umowy nastepuje poprzez złoenie stosownego owiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie owiadczenia przed jego upływem.

2. Klient moe sformułowaowiadczenie samodzielnie bdskorzystaze wzoru owiadczenia o odstpieniu od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy siod dnia, w którym nastpiło dostarczenie To- waru.

4. Prawo do odstpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przy- padku:

a) umowy, w której przedmiotem wiadczenia jest towar ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majca krótki termin przydatnoci do uycia;

b)umowy, w której przedmiotem wiadczenia jest towar dostarczany w zapie- cztowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mona zwrócize wzgldu na ochronzdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opa- kowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) umowy, w której przedmiotem wiadczenia sProdukty, które po dostar- czeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostajnierozłącznie połączone z in- nymi rzeczami;

d) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

e) dostarczanie treci cyfrowych, które nie szapisane na noniku material- nym, jeeli spełnianie wiadczenia rozpoczęło siza wyranzgodkonsumenta przed upływem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowa- niu go przez Sprzedawco utracie prawa odstpienia od umowy.

5. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uwaana za niezawart. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana była konieczna w granicach zwykłego za- rzdu. Zwrot powinien nastpiniezwłocznie, nie póniej niw terminie 14 dni. Zakupiony towar naley zwrócina adres do Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie póniej niw terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy zwróci kon- sumentowi wszystkie otrzymane od niego płatnoci.

7. Jeeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny ninajtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodat- kowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartoci rzeczy b- dce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajcy poza konieczny.

9. Klient ponosi tylko bezporedni koszt zwrotu towaru, chyba e Sprzedawca zgodził sije ponieść.

 

 

 

§9

Newsletter

 

 

1. Kupujcy, jak równiekada inna osoba moe wyraziswojzgod, aby otrzymywała bezpłatnie na podany przez niadres e-mail tzw. newsletter, czyli informacje o aktualnej ofercie Sklepu;

2. Newsletter jest bezpłatny, a subskrybent w kadym czasie moe cofnąć swojzgodna jego otrzymywanie.

 

 

 

§10

Zmiana Regulaminu

 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu moe byzmieniona przez Właciciela Sklepu. Zamiany bdpublikowane na stronie www.vedion.pl w postaci ujednoliconego tekstu. O zmianie regulaminu Kupujcy bdzie poinformo- wany na stronie www.vedion.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Po zapoznaniu siz informacjo zmianie Regulaminu, która została za- mieszczona na stronie www.vedion.pl, Kupujcy powinien niezwłocznie zapoznasiz trecimajcych wejść w ycie zmian. Dokonywanie zakupów po upływie wskazanego w pkt. 1 terminu oznacza bezwarunkowakceptacjzmian.

3. Jeeli Kupujcy nie bdzie akceptował majcych wejść w ycie zmian w Regulaminie, powinien powstrzymasiod korzystania z Oferty Sklepu.

4. W przypadku, gdyby zmiany w Regulaminie miały wejść w ycie po złoe- niu przez Kupujcego zamówienia, a przed wysłaniem do niego przesyłki z zamówionym towarem, albo jej odebraniem obowizuje go Regulamin, który był aktualny w dniu złoenia zamówienia.

5. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostpna pod adresem www.ve- dion.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel