Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” ) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZM Holding Sp. z o. o. z/s w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 777 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485219, REGON 146962326, NIP 9512373594, o kapitale zakładowym 100.000 zł (zwaną dalej: „Spółka”).

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO w celu zawarcia przez Państwa ze Spółką umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę i jej wykonania, a także wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

  3. Spółka jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz podmiotom trzecim (zwanym dalej: „Współpracownikami Spółki”). W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom powiązanym z Administratorem, a także Współpracownikom Spółki na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Spółką a Współpracownikami Spółki. Spółka jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  4. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa zamówienia, w tym w sytuacji, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału Współpracowników Spółki posiadających siedziby poza obszarem EOG.

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej przez Państwa umowy ze Spółką, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa ze Spółką umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

  6.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa ze Spółką umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Spółkę działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku prawnego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych o sobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Spółce informowanie o nowych ofertach i promocjach.

  9. Możecie Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia do tego Spółkę obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel