Regulamin

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zasady sprzedaży prowadzonej w Sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem www.vedion.pl . Właścicielem Sklepu jest spółka ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.vedion.pl, w sposób umożliwiający Kupującym pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
2.1. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@vedion.pl 2.2. telefonicznie pod numerem: 604 096 225
2.3. poprzez skype’a: www_vedion_pl

3. Towar oferowany w Sklepie stanowi sprzęt komputerowy, który został nabyty i zwrócony przez konsumentów. Towar oferowany przez Sklep jest w pełni sprawny i nie posiada żadnych wad ukrytych.

4. Szczegóły świadczenia usług przez Sklep zostały przedstawione w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.

5. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Kupujący winien dysponować sprawnym sprzętem komputerowym oraz dostępem do internetu.

6. Właściciel zapewnia Kupującym wsparcie w czasie dokonywania zakupów, a także udziela niezbędnej pomocy po odbiorze zakupionych produktów. Wparcie i niezbędna pomoc polegają na udzielaniu odpowiedzi na wszelkie zadane przez Kupujących pytania związane z zakupami w Sklepie, realizacją zamówień i rozpatrywaniem złożonych reklamacji. Pytania należy kierować na jeden z adresów e-mail podanych w § 7 ust. 2 Regulaminu, a odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, tj. w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od dnia odbioru wiadomości e-mail z treścią pytania. Jeżeli

udzielenie wyczerpującej odpowiedzi będzie wymagało od Właściciela podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego, udzielając jednocześnie informacji do kiedy odpowie na zadane pytanie.

7. Podane ceny produktów znajdujących się w Ofercie Sklepu są cenami brutto (tj. z uwzględnieniem 23 % podatku VAT ).

8. Sklep prowadzi działalność na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.

9. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeżeli system teleinformatyczny, którym posługuje się Kupujący spełnia następujące minimalne wymagani techniczne:

9.1. Komputer z dostępem do internetu 9.2. Dostęp do poczty elektronicznej

9.3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

9.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript,

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

 

 

§2

Definicje

 

 

Użyte w Regulaminie niżej wymienione słowa, mają następujące znaczenie:

Kupujący – każda osoba fizyczna, albo prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.vedion.pl i jednocześnie mający stacjonarną siedzibę w Warszawie (02 – 777), przy ul. Kulczyńskiego 2;

Konto – założone przez Kupującego na stronie Sklepu, umożliwia dokonywania zakupów;

Właściciel Sklepu ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Ulmów (dawniej Kulczyńskiego) 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS:

0000485219, NIP: 9512373594, REGON: 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł;

Oferta Sklepu – produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu, na prowadzonych przez Sklep aukcjach Allegro oraz w jego siedzibie, będące tzw. produktami refurbished.

Produkty Refurbished („Produkty”) produkty, które wcześniej zostały zwrócone przez poprzednich nabywców w krótkim czasie po ich nabyciu. Są to produkty w pełni sprawne technicznie, które nie posiadają oryginalnego opakowania i mogą posiadać ślady użytkowania;

Allegro – serwis aukcyjny dostępny pod adresem www.allegro.pl;
PayU – narzędzie umożliwiające dokonywanie płatności za zakupy online. Regulamin – niniejszy dokument

 

 

 

§3

Usługi

 

 

1. Właściciel Sklepu umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

1.1. Przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu,

1.2. Prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

1.3. Świadczeniu usługi Newsletter,

2. Usługi o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu świadczone są przez Właściciela Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Z Kupującymi zawierane są następujące Umowy:

3.1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Kupującego strony internetowej Sklepu,

3.2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Kupującego żądania usunięcia Konta;

3.3. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Kupującego żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą

linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

 

 

 

§4

Konto Kupującego

 

 

1. W celu nabycia produktów poprzez stronę internetową Sklepu, Kupujący powinien posiadać dostęp do Konta.

2. Założenie Konta wymaga wybrania opcji „rejestracja” i podania co najmniej danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym czerwoną gwiazdką. Wymagane dane do założenia konta, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu komórkowego, login, hasło.

3. Do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia procesu rejestracji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.

4. Po podaniu danych o których mowa w § 3 ust. 2 i zaakceptowaniu Regulaminu na podany adres e-mail Kupującego zostanie wysłana wiadomość z informacją o założeniu Konta. Przez cały czas istnienia Konta podane dane mogą być dowolnie edytowane i zmieniane przez Kupującego; a Konto w dowolnym momencie usunięte.

5. W przypadku, gdy Kupujący, który wcześniej założył Konto, zapomniał do niego hasła, albo ma problemy z zalogowaniem się, może zwrócić się o pomoc do Właściciela Sklepu poprzez przesłanie wiadomości e-mail z opisem jego sytuacji na jeden z adresów e-mail podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

 

 

§5

Realizacja zamówień

 

 

1. Kupujący może nabyć znajdujące się w Ofercie Sklepu produkty poprzez stronę internetową www.vedion.pl, poprzez aukcje prowadzone przez Właściciela Sklepu w serwisie Allegro oraz w siedzibie Sklepu.

2. Po nabyciu wybranego produktu poprzez stronę internetową www.vedion.pl wysyłana jest do Kupującego wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie.

Ponadto wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu ze Sklepem, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych kontaktowych Kupującego, danych do faktury.

3. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu kilku produktów znajdujących się w Ofercie Sklepu może połączyć ich dostawę do jednej przesyłki. W tym celu po dokonaniu zakupów należy przesłać wiadomość e-mail na jeden z adresów podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, ze wskazaniem numerów zamówień, wraz z informacją, że wolą Kupującego jest, aby wszystkie podane w wiadomości e-mail zamówienia zostały zrealizowane przy jednej dostawie.

4. Dostawa zamówień odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego spośród ofert, którymi dysponuje Sklep, tj. dostawa poprzez Pocztę Polską albo firmą kurierską wybraną przez Kupującego. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-3 dni robocze od zawarcia umowy.

5. Regulowanie płatności za zakupione produkty i ich dostawę, które zostały nabyte poprzez stronę internetową Sklepu, następuje w jeden ze sposobów dowolnie wybranych przez Kupującego, tj.: może on przesłać należną kwotę przelewem bankowym na podany mu rachunek (przedpłata), albo wpłacić należną kwotę przy wykorzystaniu płatności PayU (w tym płatności kartą kredytową). Kupujący ma możliwość osobistego odbioru towaru w Siedzibie Sklepu i uregulowania płatności za zakupione produkty w chwili ich odbioru. Po dokonaniu zakupu Właściciel Sklepu wystawia paragon, a na życzenie Kupującego złożone przed odbiorem towaru także fakturę VAT. Brak płatności w przeciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia spowoduje usunięcie zamówienia, bez uprzedniego poinformowania Kupującego.

6. Koszt nabytego produktu, jak i koszt dostawy każdorazowo są podawane Kupującemu przed potwierdzeniem przez niego złożonego zamówienia.

7. Zamówione produkty przez stronę internetową Sklepu zostają wysyłane na adres podany przez Kupującego do wysyłki w ciągu 48 godzin liczonych od chwili zaksięgowania wpłaty za towar i koszty transportu na rachunku bankowym Sklepu.

8. W przypadku zakupu dokonanego poprzez serwis Allegro Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zakupionego produktu w Sklepie z zachowaniem warunków określonych w § 4 ust. 9 Regulaminu, albo wybiera sposób dostawy oferowany przez Allegro. Zamówione produkty zostają wysłane w ciągu 48 godzin liczonych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za pomocą PayU. O wysokości należnej kwoty Kupujący informowany jest podczas finalizowania zamówienia, a także w treści wiadomości e-mail przesłanej na adres Kupującego w celu potwierdzenie zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać jasne informacje dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu ze Sklepem, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych kontaktowych Kupującego, danych do faktury.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

10. Odbiór osobisty towaru w siedzibie Sklepu, jest możliwy w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10 – 16. Celem usprawnienia odbioru osobistego Kupujący winien powiadomić Sklep drogą mailową na jeden z adresów podanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, że odbierze zakupiony produkt osobiście.

 

 

 

§6

Odpowiedzialność za wady towaru

 

 

1. Z uwagi na to, że oferowane produkty są używane odpowiedzialność Właściciela Sklepu za wady rzeczy sprzedanej zostaje ograniczona do 1 (jednego) roku od dnia jego wydania.

2. Po zgłoszeniu wad zakupionego towaru Kupujący ma możliwość:

2.1. zwrotu produktu, a Właściciel Sklepu zwraca mu uiszczoną kwotę,

2.2. wymiany produktu na tańszy, a dostępny w ofercie Sklepu, za jednoczesnym zwrotem przez Właściciela Sklepu różnicy w cenie pomiędzy produktami,

2.3. wymiany produktu na droższy, a dostępny w ofercie Sklepu, za jednoczesną dopłatą przez Kupującego różnicy w cenie pomiędzy produktami.

3. Wybór jednego z wariantów o których mowa w § 5 ust. 2 należy do Kupującego.

 

 

 

§7 Reklamacje

 

 

1.Każdy z Kupujących ma niczym nieograniczone prawo do złożenia reklamacji na zakupione produkty, które nabył w Sklepie.

2.Reklamacja może być przesłana tradycyjną pocztą na adres Siedziby Sklepu, albo pocztą e-mail na adres reklamacje@vedion.pl albo allegro@vedion.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

3.1. dane osobowe Kupującego umożliwiające jego weryfikację, jaki i kiedy produkt nabył

3.2. adres tradycyjnej poczty albo poczty e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź po rozpatrzeniu reklamacji

3.3. zakres reklamacji, tj. wskazanie jej przedmiotu w takim zakresie, aby jej rozpatrzenie było możliwe. Właściciel Sklepu może zwrócić się do Kupującego z pytaniami mającymi na celu doprecyzowanie treści reklamacji

3.4. podpis

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych liczonych od dnia ich otrzymania.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu ponad ten, który został podany w § 6 ust. 4 Regulaminu, gdy jej należyte rozpatrzenie będzie wymagało zasięgnięcia wiadomości specjalnych albo napotka przeszkody niezależne od Właściciela Sklepu. W takich przypadkach Kupujący będzie informowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji wraz z podaniem przyczyn z powodu, których reklamacja nie została rozpatrzona w pierwotnym terminie.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.

 

 

 

§8

Zwrot zakupionego towaru

 

 

1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który nabył towar poprzez stronę internetową www.vedion.pl, albo poprzez serwis aukcyjny Allegro może od umowy odstąpić i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni na adres Siedziby Sklepu. Odstąpienie od umowy nastepuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres do Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

 

 

§9

Newsletter

 

 

1. Kupujący, jak również każda inna osoba może wyrazić swoją zgodę, aby otrzymywała bezpłatnie na podany przez nią adres e-mail tzw. newsletter, czyli informacje o aktualnej ofercie Sklepu;

2. Newsletter jest bezpłatny, a subskrybent w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na jego otrzymywanie.

 

 

 

§10

Zmiana Regulaminu

 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniona przez Właściciela Sklepu. Zamiany będą publikowane na stronie www.vedion.pl w postaci ujednoliconego tekstu. O zmianie regulaminu Kupujący będzie poinformowany na stronie www.vedion.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Po zapoznaniu się z informacją o zmianie Regulaminu, która została zamieszczona na stronie www.vedion.pl, Kupujący powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią mających wejść w życie zmian. Dokonywanie zakupów po upływie wskazanego w pkt. 1 terminu oznacza bezwarunkową akceptację zmian.

3. Jeżeli Kupujący nie będzie akceptował mających wejść w życie zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Oferty Sklepu.

4. W przypadku, gdyby zmiany w Regulaminie miały wejść w życie po złożeniu przez Kupującego zamówienia, a przed wysłaniem do niego przesyłki z zamówionym towarem, albo jej odebraniem obowiązuje go Regulamin, który był aktualny w dniu złożenia zamówienia.

5. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.vedion.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel