Polityka pywatności + cookies

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 

1. Niniejszy dokument, tj. Polityka prywatnoci okrela przede wszystkim zasady zgodnie z którymi nastpuje przetwarzanie danych osobowych przez Właciciela Sklepu w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz, a take informa- cje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzdzi analitycz- nych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Sklepu Internetowego jest ZM Holding Sp. z o.o z siedzibw Warszawie, adres: ul. Rodziny Ulmów 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł. oraz adres poczty elektronicznej: sklep@vedion.pl - zwana dalej „Włacicielem Sklepu” i bdca jednoczenie sprzedawc.

3. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane sprzez Właciciela Sklepu zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci zgodnie z rozporzdze- niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem da- nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Po- dobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez Kupujcego jest do- browolne, z zastrzeeniem dwóch wyjtków: (1) zawieranie umów z Właci- cielem Sklepu - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stro- nie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu i niniejszej Polityce prywatnoci da- nych osobowych niezbdnych do zawarcia i wykonania umowy sprzeday z Włacicielem Sklepu skutkuje brakiem moliwoci zawarcia teje umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeeli osoba, której dane dotyczchce zawrzedanumowz Włacicielem Sklepu, to jest zobowizana do podania wymaganych danych. Kadorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie S; (2) obowizki ustawowe Właciciela Sklepu - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj- cym z powszechnie obowizujcych przepisów prawa nakładajcych na Wła- ciciela Sklepu obowizek przetwarzania danych osobowych (np. przetwa- rzanie danych w celu prowadzenia ksig podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemoliwi Włacicielowi Sklepu wykonanie tyche obo- wizków.

5. Właciciel Sklepu dokłada szczególnej starannoci w celu ochrony intere- sów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczególnoci jest odpowiedzialny i zapewnia, e zbierane przez niego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgod- nych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sprzetwarzane; (4) przechowywane w postaci umoliwiajcej iden- tyfikacjosób, których dotycz, nie dłuej nijest to niezbdne do osignicia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniajcy odpowied- nie bezpieczestwo danych osobowych, w tym ochronprzed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowutrat, znisz- czeniem lub uszkodzeniem, za pomocodpowiednich rodków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzgldniajc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ry- zyko naruszenia praw lub wolnoci osób fizycznych o rónym prawdopodo- biestwie i wadze zagroenia, Właciciel Sklepu wdraa odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało sizgodnie z rozpo- rzdzeniem RODO i aby móc to wykaza. rodki te sw razie potrzeby pod- dawane przegldom i uaktualniane. Właciciel Sklepu stosuje rodki tech- niczne zapobiegajce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupraw- nione, danych osobowych przesyłanych drogelektroniczn.

7. Wszelkie słowa, wyraenia i akronimy wystpujce w niniejszej Polityce prywatnoci i rozpoczynajce sidużą liter(np. Sklep, Właciciel Sklepu) naley rozumiezgodnie z ich definicjzawartw Regulaminie Sklepu do- stpnym na stronie Sklepu.

 

 

 

§2

Podstawy przetwarzania danych

 

 

1. Właciciel Sklepu uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniszych warunków: (1) osoba, której dane dotyczwyraziła zgodna przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wikszej liczbie okrelonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stronjest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia działana żą- danie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbdne do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Włacicielu Sklepu; lub (4) przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z praw- nie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właciciela Sklepu lub przez strontrzeci, z wyjtkiem sytuacji, w których nadrzdny charakter wobec tych interesów majinteresy lub podstawowe prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz, wymagajce ochrony danych osobowych, w szczególno- ci gdy osoba, której dane dotycz, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Właciciela Sklepu wymaga ka- dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1 Po- lityki prywatnoci.

 

 

 

§3

Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w Sklepie

 

 

1. Kadorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobo- wych przetwarzanych przez Właciciela Sklepu wynika z działapodejmowa- nych przez danego Klienta w Sklepie. Przykładowo jeeli Kupujcy decyduje sina dokonanie zakupów w Sklepie i wybierze odbiór osobisty zakupionego towaru zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe bdprzetwa- rzane w celu wykonania zawartej umowy sprzeday, ale nie bdjuudo- stpniane przewonikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Właciciela Sklepu.

2. Właciciel Sklepu moe przetwarzadane osobowe w Sklepie w nastpujcych celach, na nastpujcych podstawach, w okresach oraz w nastpujcym zakresie:

2.1. Wykonanie umowy sprzeday lub podjcie działana żądanie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporzdzenia RODO (wykonanie umowy).

Dane sprzechowywane przez okres niezbdny do wykonania, rozwizania lub wyganicia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imii nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer te- lefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalno- ci/siedziby (jeeli jest inny niadres dostawy). W wypadku Klientów nie b- dcych konsumentami Właciciel Sklepu moe przetwarzadodatkowo na- zwfirmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

2.2. Marketing bezporedni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane sprzechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego inte- resu realizowanego przez Właciciela Sklepu, nie dłuej jednak nido czasu wyraenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, której dane dotycz.

Właciciel Sklepu nie moe przetwarzadanych w celu marketingu bezpo- redniego w przypadku wyraenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, której dane dotycz.

Adres poczty elektronicznej

2.3. Marketing.
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO (zgoda).

Dane przechowywane sdo momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotyczna dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imi, adres poczty elektronicznej
2.4. Wyra
enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeday

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO
Dane przechowywane s
do momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotyczna dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej
2.5. Prowadzenie ksi
g rachunkowych.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporzdzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowoci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Dane sprzechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazu- jcymi Włacicielowi Sklepu przechowywanie ksig podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowizania podatkowego, chyba e ustawy podatkowe stanowiinaczej) lub rachunkowych (5 lat, liczc od pocztku roku nastpujcego po roku obrotowym, którego dane dotycz).

Imii nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalnoci/siedziby (je- eli jest inny niadres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji po- datkowej (NIP) Klienta.

2.6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczejakie moe podnosiWła- ciciel Sklepu lub jakie mogbypodnoszone wobec Właciciela Sklepu.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO.

Dane sprzechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego inte- resu realizowanego przez Właciciela Sklepu, nie dłuej jednak niprzez okres przedawnienia roszczew stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytułu prowadzonej przez Właciciela Sklepu działalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelajprzepisy prawa, w szczególnoci kodeksu cy- wilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczezwizanych z pro- wadzeniem działalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprze- day dwa lata).

Imii nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejsco- wość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalnoci/siedziby (jeeli jest inny niadres dostawy).

W wypadku Klientów nie bdcych konsumentami Właciciel Sklepu moe przetwarzadodatkowo nazwfirmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 

 

 

§4

Odbiorcy danych w Sklepie

 

 

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawiera- nych umów sprzeday konieczne jest korzystanie przez Właciciela Sklepu z usług podmiotów zewntrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujcy płatnoci). Właciciel Sklepu korzysta wy- łącznie z usług takich podmiotów przetwarzajcych, którzy zapewniajwy- starczajce gwarancje wdroenia odpowiednich rodków technicznych i or- ganizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporzdzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotycz.

2. Przekazanie danych przez Właciciela Sklepu nie nastpuje w kadym wy- padku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatnoci odbiorców lub kategorii odbiorców – Właciciel Sklepu przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbdne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobo- wych i tylko w zakresie niezbdnym do jego zrealizowania. Przykładowo, je- eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie bdprzekazywane przewonikowi współpracujcemu z Włacicielem Sklepu.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogbyprzekazywane nastpujcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

3.1. przewonicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy produktu przesyłkpocztowlub przesyłkkuriersk, Właciciel Sklepu udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewonikowi, spedytorowi lub pored- nikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Właciciela Sklepu w zakresie niezbdnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

3.2. podmioty obsługujce płatnoci elektroniczne lub kartpłatnicz- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatnoci elektro- nicznych lub kartpłatniczWłaciciel Sklepu udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługujcemu powysze płatnoci w Sklepie na zlecenie Właciciela Sklepu w zakresie niezbdnym do obsługi płatnoci realizowanej przez Klienta.

3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujcych - w przypadku Klienta, który zgodził sina wyraenie opinii o zawartej umowie sprzeday, Właciciel Sklepu udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczajcemu system ankiet opiniujcych zawartej umowy sprzeday w

Sklepie na zlecenie Właciciela Sklepu w zakresie niezbdnym do wyraenia przez Klienta opinii za pomocsystemu ankiet opiniujcych.

3.4. dostawcy usług zaopatrujcy Właciciela Sklepu w rozwizania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umoliwiajce Właci- cielowi Sklepu prowadzenie działalnoci gospodarczej, w tym Sklepu i wiadczonych za jego porednictwem usług

(w szczególnoci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramo- wania do zarzdzania firmi udzielania pomocy technicznej Włacicielowi Sklepu) - Właciciel Sklepu udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wy- branemu dostawcy działajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszpolitykprywatnoci.

3.5. dostawcy usług ksigowych, prawnych i doradczych zapewniajcy Administratorowi wsparcie ksigowe, prawne lub doradcze (w szczegól- noci biuro ksigowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Admini- strator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbd- nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniej- szPolitykprywatnoci.

 

 

 

§5

Profilowanie w Sklepie

 

 

1. Rozporzdzenie RODO nakłada na Właciciela Sklepu obowizek informo- wania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporzdzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a take o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycz. Majc to na uwadze Właciciel Sklepu podaje w tym punkcie polityki prywatnoci informacje dotyczce moliwego profilo- wania.

2. Właciciel Sklepu moe korzystaw Sklepie z profilowania do celów mar- ketingu bezporedniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczzawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprze- day. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie moe bynp. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o nie- dokoczonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który moe odpo- wiadazainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub tezapropono- wanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy bdzie chciała skorzystaz otrzymanego w ten sposób rabatu, czy telepszych wa- runków i dokonazakupu w Sklepie.

3. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie za- chowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przegldanie strony konkretnego produktu w Sklepie,

czy tepoprzez analizdotychczasowej historii dokonanych zakupów w Skle- pie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Właciciela Sklepu danych osobowych danej osoby, aby móc jej nastpnie przesłanp. kod rabatowy.

4. Osoba, której dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlegadecyzji, która opiera siwyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro- filowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niwpływa.

 

 

 

§6

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 

1. Prawo dostpu, sprostowania, ograniczenia, usunicia lub przenosze- nia - osoba, której dane dotycz, ma prawo żądania od Właciciela Sklepu dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take ma prawo do przenosze- nia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyej praw wskazane sw art. 15-21 Rozporzdzenia RODO.

2. Prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane sprzez Właciciela Sklepu na podstawie wyraonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporzdzenia RODO), to ma ona prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane sprzez Właciciela Sklepu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okrelonym w przepisach Rozporz- dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególnoci ustawy o ochronie da- nych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowol- nym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn zwizanych z jej szczególnsytuacj– wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasad- niony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepi- sów. Włacicielowi Sklepu w takim przypadku nie wolno juprzetwarzatych danych osobowych, chyba e wykae on istnienie wanych prawnie uzasad- nionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec interesów, praw i wolnoci osoby, której dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezporedniego - jeeli dane oso- bowe sprzetwarzane na potrzeby marketingu bezporedniego, osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec prze- twarzania dotyczcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marke- tingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwizane z takim marketingiem bezporednim.

6. W celu realizacji uprawnie, o których mowa w niniejszym punkcie poli- tyki prywatnoci mona kontaktowasiz Włacicielem Sklepu poprzez przesłanie stosownej wiadomoci pisemnie lub pocztelektronicznna adres Właciciela Sklepu wskazany na wstpie polityki prywatnoci lub korzystajc z formularza kontaktowego dostpnego na stronie Sklepu.

 

 

§7

Cookies w Sklepie i analityka

 

 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) sto niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby od- wiedzajcej stronSklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy tena karcie pamici smartfona – w zalenoci z jakiego urzdzenia korzysta odwiedzajcy nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a take historiich powstania mona znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Właciciel Sklepu moe przetwarzadane zawarte w plikach Cookies pod- czas korzystania przez odwiedzajcych ze strony Sklepu w nastpujcych celach:
2.1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania,
e szalogowani;

2.2. zapamitywania Produktów dodanych do koszyka w celu złoenia zamó- wienia;
2.3. zapami
tywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

2.4. dostosowywania zawartoci strony Sklepu do indywidualnych preferen- cji Klienta (np. dotyczcych kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj
cych sposób korzy- stania ze strony Sklepu;

2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzajcych Sklep poprzez anonimowanalizich działa(np. powtarzajce siwizyty na okre- lonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostar- czenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa, take wtedy kiedy odwiedzajoni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo wikszość przegldarek internetowych dostpnych na rynku domylnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Kady ma moliwość okre- lenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocustawiewłasnej przegldarki internetowej. Oznacza to, e mona np. częściowo ograniczy(np. czasowo) lub całkowicie wyłączymoliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak moe to miewpływ na niektóre funkcjo- nalnoci Sklepu.

4. Ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies sistotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep – zgod- nie z przepisami taka zgoda moe byrówniewyraona poprzez ustawienia

przegldarki internetowej. W braku wyraenia takiej zgody naley odpowied- nio zmieniustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies. 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawiedotyczcych plików Co- okies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegldar- kach internetowych dostpne sw dziale pomocy przegldarki internetowej oraz na poniszych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przegldarce Chrome
w przegl
darce Firefox
w przegl
darce Internet Explorer
w przegl
darce Opera
w przegl
darce Safari
w przegl
darce Microsoft Edge


6. W
łaciciel Sklepu moe korzystaw Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmGoogle Inc. (1600 Amphithe- atre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagajWłaci- cielowi Sklepu analizowaruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane sw ramach powyszych usług w sposób zanonimizowany (sto tzw. dane eksploatacyjne, które uniemoliwiajidentyfikacjosoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te majcharakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierajcech identyfikujcych (danych osobo- wych) osoby odwiedzajce stronSklepu. Właciciel Sklepu korzystajc z po- wyszych usług w Sklepie gromadzi takie dane jak ródła i medium pozyska- nia odwiedzajcych Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urzdzei przegldarek z których odwiedzajstron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płe) i zain- teresowania.

7. Moliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez danosobudostpniania Google Analytics informacji o jej aktywnoci na stronie Sklepu - w tym celu mona zainstalowadodatek do przegldarki udostpniany przez firmGoo- gle Inc. dostpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Właciciel Sklepu moe korzystaw Sklepie z usługi Piksel Facebooka do- starczanej przez firmFacebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Włacicielowi Sklepu mierzyskuteczność reklam oraz dowiadywasi, jakie działania po- dejmujodwiedzajcy sklep, a take wywietlatym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka moesz zna- leźć pod nastpujcym adresem internetowym: https://www.face- book.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

9. Zarzdzanie działaniem Piksela Facebooka jest moliwe poprzez ustawie- nia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.face- book.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 

1. Sklep moe zawieraodnoniki do innych stron internetowych. Właciciel Sklepi namawia by po przejciu na inne strony, zapoznasiz politykpry- watnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko Sklepu prowadzonego przez Właciciela Sklepu.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel